การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 พิธีเปิด และมอบของที่ระลึก ในพิธีเปิด การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ผู้บริหารประจำจุด IBALL ด้านบนเวทีเพื่อร่วมกันทำสัญลักษณ์แสดงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

1. ท่านประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
5. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6. อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศิริตา ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://www.facebook.com/gnru22/