itle>เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการกับสมาคมวิชาชีพบริหารศึกษาสัมพันธ์ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 "5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย"

ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่