การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566


มื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 23 ภายใต้งานการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "Innovation for Sustainable Local Development : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "พลวัตการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การสร้างภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อพลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพข่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่