การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 14


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 14 การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ