การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง