ผู้ทรงคุณวุฒิ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2560
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2560
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 2559
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2558
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก 2558
กลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 2555
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก 2555
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2548
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือ 2547
การประเมินโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2546
การศึกษาภูมิหลังสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด 2546
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันราชภัฏ 2546
การพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านภาษา อังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบัน ราชภัฏ 2545
การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2545
การประเมินโครงการการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏปีงบประมาณ ๒๕๔๓ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 2543
การสำรวจข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (Pre-Intervention) : โครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏปีงบประมาณ๒๕๔๓ 2543
ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2543
สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันราชภัฏ 2543
การประเมินผลโครงการพัฒนา๓ หมู่บ้าน : บ้านพะเด๊ะบ้านถ้ำเสือและบ้านขุนห้วยแม่สอด 2542
การศึกษารูปแบบปัญหาและความต้องการในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ราชภัฏ 2542
การวิเคราะห์ความต้องการฝึก อบรมของแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างและนักเรียนมัธยมศึกษาที่ออกโรงเรียนกลางคันเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 2542
การประเมินโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ การ (กศ.บป.) ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2541
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2540
การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของอาจารย์ในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร 2537
ความต้องการเกี่ยวกับการ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2537
การศึกษาภูมิหลังสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาใหม่สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2538
การศึกษาการขยายผลของครูแม่แบบตามโครงการอบรมครู ผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปีงบประมาณ๒๕๓๕ 2535
การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยพุทธชินราช 2538
การสำรวจจำนวนนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2537
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพรบ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2538
การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของครูที่ปฏิบัติงานในแดนกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 2536
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตีพิมพ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๓ 2560 ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๕๑-๖๑ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๓ 2560 ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๖๒-๘๕ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๓ 2560 ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๑๕๑-๑๖๔ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๒ 2559 ฉบับที่ : ๑ เลขหน้า : ๔๑ เดือน มกราคม-เมษายน
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ 2558 ฉบับที่ : ๓ เลขหน้า : ๕๔ เดือน กันยายน-ธันวาคม
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษากำแพงเพชรและตาก. สักทองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ 2558 ฉบับที่ : ๓ กันยายน-ธันวาคม
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสถาน ศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และ ๒ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ 2558 ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน
กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ 2558 ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน
การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ 2558 ฉบับที่ ๒๘ มกราคม – เมษายน
กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ 2558 ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๑ 2558 ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม
การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และ เขต ๒. วารสาร วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ ๕ 2558 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๙ 2556 ฉบับที่ ๑ เลขหน้า : ๓๑-๔๒
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยา นิพนธ์ในระดับบัณฑิต วารสาร วิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๗ 2555 ฉบับที่ : ๒๐ เลขหน้า : ๑-๑๒
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2560
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2560
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร 2559
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก 2558
กลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยา นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 2555
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก 2555
การประเมินผลการฝึกอบรมครู ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรและพิจิตร เขต ๑ และ ๒และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
การประเมินผลการฝึกอบรมครูแกนนำ ศูนย์เครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์และอุทัยธานี 2553
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร และตาก 2553
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 2549
การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภาคปกติสถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร 2547
การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 2546
การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏ 2545
การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ของสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร 2545
การประเมินโครงการการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ปลอดจากโรคเอดส์ ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 2544
การศึกษารูปแบบปัญหาและความต้องการในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ราชภัฏ 2542
การวิเคราะห์และประเมินผลการอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นสำหรับครู 2541
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาและค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาคุรุทายาทสถาบันราชภัฏ 2539
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาค กศ.บป. เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2538
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาสถาบัน ราชภัฏ 2538
การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยครูใน สหวิทยาลัยพุทธชินราช 2538
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบ ประมาณ ๒๕๓๘ 2538
ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2538
การศึกษาภูมิหลัง สภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหา และความต้องาการของนักศึกษาใหม่ของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2538
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๗ 2537
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ 2536
การศึกษาการขยายผลของครูแม่บทแบบตามโครงการอบรมครูผู้สอนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ 2535
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๓ 2560 ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๕๑-๖๑ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๓ 2560 ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๖๒-๘๕ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ ๒๒ 2559 ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๑ เดือน มกราคม – เมษายน
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรและตาก สักทองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๒๑ 2558 ฉบับที่ : ๓ เลขหน้า : ๙๗ เดือน กันยายน-ธันวาคม
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาในสถาน ศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๔๔ 2559 ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๔๖ เดือน มกราคม – มีนาคม
การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของการบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ 2558 ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๗๙ เดือน มกราคม – มีนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนัดเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (ผู้ร่วมวิจัย) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ 2558 ฉบับที่ ๑ เลขหน้า ๑๑๗ เดือน มกราคม – มีนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และ ๒. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๗ 2558 ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม
การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ 2558 ฉบับที่ ๒๘ มกราคม – เมษายน
การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๘. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ 2558 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) กรกฎาคม
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๑๙ 2556 ฉบับที่ : ๑ เลขหน้า : ๓๑-๔๒
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ : ๗ 2555 ฉบับที่ : ๒๐ เลขหน้า : ๑-๑๒
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอจังหวัดกำแพงเพชร 2559
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุดความรู้เท่าทันสื่อสำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2557
การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2556
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร 2556
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่างการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2556
คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตภาคเหนือ 2554
แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร 2554
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ 2552
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 2550
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2549
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร 2549
แนวทางการพัฒนาจุดปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2548
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามทัศนะของประชาชนในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร 2548
ความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2560
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุ์พืชอาหาร และสมุนไพรของชุมชนกะเหรี่ยงในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 2561
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
ปฏิมา พุฒตาลดง, ณัฐรดา วงษ์นายะ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม.การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาค เหนือตอนล่าง วารสารวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ ๕ 2558 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม
ณัฐรดา วงษ์นายะ.การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2557 ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม
ณัฐรดา วงษ์นายะ.แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๔ 2554 ฉบับที่ ๑
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ วารสารสมาคมนักวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๕ 2553 ฉบับที่ ๒
ณัฐรดา วงษ์นายะ.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557
Nutarada Wongnaya.Social and Cultural Existence and Change of Paka-Kyaw Ethnic Groups in Kamphaeng Phet Province. Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2017. 2560 May 10-12
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 2553
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 2547
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences 2557
การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัก ครั้งที่ 2 2554
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 2559 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 9 2558 ฉบับที่ 1 มค.-มิย.
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 2556
การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 2556
Gold Nanowire Incorporated Composite Materials on a Modified Glassy Carbon Electrode for Hydrogen Peroxide Determination 2558
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
Biosensor Development Based on Nanowires Incorporated Chitosan-Carbon Nanotube Scaffolds for Cholesterol Determination Maejo University 2558 p69- 77
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2557
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 2559 ฉบับที่ 1
การพัฒนาแบบวัดความเป็นไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 2559 ฉบับที่ 2
ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2556
เรื่องของธรรมะ ธรรมชาติ 2555
ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 10 2559 ฉบับที่ 2
ความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 2558