ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

         เมื่อวันพุทธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)  เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ   ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

         โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษฎาคม ๒๕๖๒ โดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย อาทิ  การแลกเปลี่ยนผลการใช้โปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) ของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่ายฯ และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในปี ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่2018-05-08

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง