การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านทางระบบ microsoft team โดยมี รศ.ดร.สุวิทช์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มากล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับเป็นประธานเปิดการประชุม และมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)  เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และรายงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง  ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย อาทิ  การเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับเป็นเจ้าภาพ และพิจารณาการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในครั้งต่อไป   พิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ หารือในการดำเนินการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งต่อไป

สามารถเข้าดูรูปภาพได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/

ระหว่างวันที่2020-05-22

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง