การประชุมวิชาและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำ

การประชุมวิชาและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ที่ผ่านมา) เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ และบุคลากรเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์(Poster Presentation) กว่า ๓๙๐ ผลงาน  โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   หลังจากนั้นเป็นการเสวนาโดยตัวแทนผู้บริหารและนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ตัวนักวิจัย  และ คุณภัทรา มาน้อย ตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาคเหนือ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา   ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนกระทั่งเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น    และการรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในปีถัดไป โดยมี ผศ.ดร.กมลนัฎ พลวัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้รับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่างวันที่2018-07-20

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง