การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 6 ม.ค. 2565
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ (GNRU Proceedings 2021) 14 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้นำเสนอผลงานแบบวาจาดีเด่น Best Oral Presentation 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 (ครั้งที่ 2) 31 พ.ค. 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 (ครั้งที่ 1) 21 พ.ค. 2564
(ขยายเวลารับบทความ) การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 12 พ.ค. 2564
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 24 ธ.ค. 2563
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 30 ม.ค. 2563
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 8 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 8 พ.ค. 2561