การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 2 ส.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ GNRU 2020 ครั้งที่ 2/2563 1 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 2 ส.ค. 2561
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 19 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 8 ก.พ. 2561
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 30 พ.ย. 542
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (GNRU) ครั้งที่ ๒๑ 30 พ.ย. 542