การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

"การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"  ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (รอบที่ 16 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2563)

graduate.uru.ac.thระหว่างวันที่2020-01-30

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง