การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21

งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา (GNRU) ครั้งที่ 21

"อนาคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง"

จัดประชุมแบบออนไลน์ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นำเสนอแบบปากเปล่าผ่านโปรแกรม Microsoft Team

Deadline submission:10 พฤษภาคม 2564


ขอบเขตหัวกลุ่มข้อบทความ:

1. กลุ่มการศึกษา

2. กลุ่มการบริหารธุรกิจและการจัดการ

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. กลุ่มอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม: graduates.kpru.ac.th
ระหว่างวันที่2020-12-24

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง