(ขยายเวลารับบทความ) การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ขยายเวลารับบทความ ถึง 17 พฤษภาคม 2564
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 "อนาคตการศึกษาไทย.. กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ชีวิต กับงานวิจัย"
เปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้ววันนี้
สามารถติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021
หรือช่องทาง graduates.kpru.ac.thระหว่างวันที่2021-05-12

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง