การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

"ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล"
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

สามารถติดตามได้ที่  Link : GNRU Conference 22nd (nsru.ac.th)ระหว่างวันที่2022-01-06

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง