การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

               มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๘ และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความที่นาเสนอจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) จากสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

             โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่างๆได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและนักวิจัยเพื่อนาเสนอผลงานในระดับอาเซียน หรือนานาชาติต่อไประหว่างวันที่2018-05-08

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง