เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย และประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง และดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 7 แห่ง ได้แก่ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.พรชนก  ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่มี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยในงานประชุมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือ จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและการถ่ายภาพร่วมกัน