เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการ ในงานมีการกล่าวรายงานความเป็นมาของเครือข่าย และแนะนำคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.พรชนก  ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม  และดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน      จากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ในปีหน้า โดยเจ้าภาพปี 2564 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ในการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งนี้ มีผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 149 บทความ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน  ประกอบด้วยบทความในสาขาวิชาต่าง ๆ  ได้แก่ กลุ่ทบริหารการศึกษา กลุ่มบริหารธุรกิจ และบัญชี กลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มนิติศาสตร์ กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มนิเทศศาสตร์ โดยการนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) ใช้รูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ โดยมีการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ในแต่ละห้อง ลุ่มการ คน มีจำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 149 บทความ