เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ   ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ  ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  เป็นประธานการประชุม   โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.กมลนัฐ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รศ.ดร.สุวารีย์ วงษ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้าสำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และบุคลากร/เจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย  ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง  การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เว็บไซต์เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   การใช้งานโปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) แนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่าย และการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเครือข่ายฯ ในส่วนของงานด้านการเงินและงานเลขานุการ