เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.กมลณัฐ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุวารีย์ วงษ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้าสำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และบุคลากร/เจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง การรายงานผลการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เว็บไซต์เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ การใช้งานโปรแกรมจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I – Thesis) แนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำวารสารวิชาการเครือข่าย และการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเครือข่ายฯ ในส่วนของงานด้านการเงินและงานเลขานุการ