เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคลากรเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์(Poster Presentation) กว่า ๓๙๐ ผลงาน โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานเปิดงานและ ในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช หลังจากนั้นเป็นการเสวนาโดยตัวแทนผู้บริหารและนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ตัวนักวิจัย และ คุณภัทรา มาน้อย ตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาคเหนือ(สกว.) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนกระทั่งเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นการมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และการรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในปีถัดไป โดยมี ผศ.ดร.กมลนัฎ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้รับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือ ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่