รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมนาวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น