รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมนาวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลด