การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

กลุ่มการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ฯลฯ