คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประธานเครือข่าย
ผศ.ดร.กมลณัฐ พลวัน
รองประธานเครือข่ายคนที่ 1
อ.ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
รองประธานเครือข่ายคนที่ 2
ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา
กรรมการเครือข่าย
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
กรรมการเครือข่าย
รศ.ดร.สุวารีย์ วงษ์วัฒนา
กรรมการเครือข่าย
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
กรรมการเครือข่าย
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
กรรมการเครือข่าย