การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (GNRU) ครั้งที่ ๒๑ “อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๒๑ “อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งได้รับเกรียติจาก ศาสตราจารย์พิเศษดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิด” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ชีวิต..กับงานวิจัย" โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอกว่า ๑๔๐ เรื่อง ในการจัดการประชุมวิชาการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักสึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ด้วยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมในห้อง จำนวน ๕๐ คน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งภายในงานยังมีพิธีมอบธง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นผู้มอบธงให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งต่อไป

https://graduates.kpru.ac.th/act_page.php?event_id=144

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ