คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ประธานเครือข่าย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.กมลณัฐ พลวัน
รองประธานเครือข่ายคนที่ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อ.ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
รองประธานเครือข่ายคนที่ 2
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
กรรมการเครือข่าย
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
กรรมการเครือข่าย
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
กรรมการเครือข่าย
รองอธิการบดี
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
กรรมการเครือข่าย