การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 20


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการ ในงานมีการกล่าวรายงานความเป็นมาของเครือข่าย และแนะนำคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพเพชร ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ รองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ในปีหน้า โดยเจ้าภาพปี 2564 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

https://graduates.kpru.ac.th/act_page.php?event_id=128