การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง โดยช่วงแรกเป็นพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งลง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานเครือข่ายฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี หลังจากนั้นเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเครือข่าย ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา รายงานการเงินเครือข่ายฯ รายการเงินวารสารวิชาการเครือข่ายฯ การทำวิทยานิพนธ์อิเลกทอนิกส์ (E-Thesis) การเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิของเครือข่าย และการพัฒนาเวปไซด์เครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเครือข่าย การจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่บทความวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879172928944578&type=3

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ