การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21


เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมกับบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU ณ ห้อง Meeting Room โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิ การทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่ดำเนินการให้นักศึกษาจัดทำ E-Thesis แล้ว จำนวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การหารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ทางวิชาการ(MOU) การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาลงในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของเครือข่ายฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2561 และการเลือกประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณศิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2560 นี้ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรองประธานเครือข่ายฯ คนที่ 1 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองประธานเครือข่ายฯ คนที่ 2 คือ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวาระการในดำรงตำแหน่ง 2 ปี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879180892277115&type=3

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ