ขยายเวลาการรับบทความ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24


ขยายเวลาการรับบทความ การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่24
*****ขยายเวลารับบทความถึง 30 มิถุนายน 2567 นี้*****
โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)
“การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมดิจิทัล Learning in the Digital Society” ในวันที่ 6 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ -----------------------------------------------------
ลักษณะผลงานที่เปิดรับ
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มการบริหารธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ **เป็นผลงานทางวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
ส่งบทความได้ที่ graduate.pcru.ac.th/gnru-conference
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม ที่อยู่ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์ 056-717124
E-mail: graduate@pcru.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/GraduatePCRU