การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22 ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) โดยขยายเวลาการเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งบทความได้ที่เว็บไซต์

https://gs2.nsru.ac.th/gnru2022/index.php