การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21


การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ชีวิต กับงานวิจัย" โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . สามารถเข้า Live facebook ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/index.php