การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 20

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ The 20th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network Conference (GNRU 2020) GNRU Conference 2020 (GNRU 2020) หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง FMS 101 - 106 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์

http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.html

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ