การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 19

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมซึ่งมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

http://gnru2019.cmru.ac.th/index.php

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ