การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 18

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความที่นำเสนอจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) จากสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

http://gnru2018.lpru.ac.th/index.php

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ