การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 17

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย
● เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560
● แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 15 มิถุนายน 2560
● นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข 30 มิถุนายน 2560
● ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย 10 กรกฎาคม 2560
● ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 21 กรกฎาคม 2560


กลุ่มสาขาของผลงานวิจัย
● กลุ่มการศึกษา
● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
● กลุ่มวิทยาการจัดการ และการสื่อสาร
● กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
● กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
● กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
● กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
หมายเหตุ บทความฉบับเต็มมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าตีพิมพ์ลงวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และรายงานสืบเนื่องการประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
- บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
- อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 บาท
- อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 บาท
- นักศึกษาทั่วไป 2,000 บาท
- นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

● วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2560
- บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
- อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 3,000 บาท
- อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,500 บาท
- นักศึกษาทั่วไป 2,500 บาท
- นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)
● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
- บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
- อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500 บาท
- นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

อ่านรายละเอียดได้ที่

http://gnru2017.psru.ac.th/project-info.php