เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ประจำปี 2567 และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกเครือข่ายที่ได้รับตำแหน่งบริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ จำนวน 4 ท่าน ในการบริหารและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ