การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24


การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24 โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) “การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมดิจิทัล Learning in the Digital Society” ในวันที่ 6 กันยายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

https://graduate.pcru.ac.th/gnru-conference/web