รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยฯ (GNRU Proceeding 2019)

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยฯ (GNRU Proceeding 2019) สามารถอ่านได้ที่

http://gnru2019.cmru.ac.th/pageDes.php?page=19

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ