รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยฯ (GNRU Proceeding 2018)

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยฯ (GNRU Proceeding 2018) สามารถอ่านได้ที่

http://gnru2018.lpru.ac.th/proceeding.php

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ